ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှတရားဝင် လိုင်စင်ရရှိသူများသာလျှင် ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဧည့်လမ်းညွန့်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေချိန်အတွင်း သက်တမ်းရှိ လိုင်စင်ကတ်ပြားအား မြင်သာအောင် ချိတ်ဆွဲ ထားရမည်။ ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်တွင် အခါအားလျှော်စွာ...

read more